Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου

Δεκτή η προσφυγή της Λαϊκής Συσπείρωσης κατά της αντικατάστασης του Ε.Κ από τη διοίκηση της ΔΕΥΑΛ

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δεκτή έγινε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας η προσφυγή των επτά δημοτικών συμβούλων της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Λεβαδέων κατά της απόφασης της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου για αντικατάσταση του Εργατικού Κέντρου, με το ΤΕΕ, από τη διοίκηση της ΔΕΥΑΛ. Στο σκεπτικό της απόφασης της Αποκεντρωμένης, που δημοσιεύεται στη Διαύγεια, επισημαίνεται ότι για την αντικατάσταση απαιτείται αλλαγή στο καταστατικό της ΔΕΥΑΛ και πλήρης αιτιολόγηση της.

Διαβάστε την απόφαση της Αποκεντρωμένης:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 214,226,227 και 228 του Ν. 3852/10 <> (87/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 108,117,118 και 131 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’) <> αντίστοιχα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 <> (231/Α΄).
3. Την αριθμπρωτ.7666/εγκ.11/07-02-2007 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., με θέμα «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».
4. Την αριθμ. πρωτ. 42203/13-08-2018 Εγκύκλιο 27 του Υπουργείου Εσωτερικών, με ΑΔΑ:6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51 , με θέμα <>).
5. Την αριθμ.13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ( ΥΟΔΔ 250’).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’114/06) <>, όπως ισχύει .
7. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α΄)<>, όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1069/80(ΦΕΚ 191-Α’) <>, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις  – 2 -διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134 Α’) και της παρ.6 Α του άρθρου 10 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139 Α’).
9. Το Π.Δ 263/23.06.1993 (ΦΕΚ 113 Α’) με θέμα <>.
10. Την αριθμ.102 με αριθμ.πρωτ.63900/13-09-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ , με θέμα <>.
11. Την αριθμ.302/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ:Ω194ΩΛΗ-ΝΥ2) , με θέμα <>.
12. Την από 11-10-2019 προσφυγή επτά (7) Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λεβαδέων, μελών της παράταξης <> ,κατά της αριθμ. 302/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων >>, που υποβλήθηκε αρμοδίως στην υπηρεσία μας και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1524/178095/11-10-2019.
13. Το με αριθμ.πρωτ.1524/178095/14-10-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Δήμο Λεβαδέων.
14. Το με αριθμ.πρωτ.23375/21-10-2019 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων.
15. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 του Ν. 4555/18, «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών και των συνδέσμων τους για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή
αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών ».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου του ιδίου νόμου, «Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν …>>
Επειδή , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου του ιδίου νόμου ,<<Ο Επόπτης Ο.Τ.Α αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 του Ν. 4555/2018 , ορίζεται ότι <>
Επειδή, με βάση την ισχύουσα νομολογία και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 7666/εγκ. 11/7-2-2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Κεφ. :3.1) περί Εποπτείας Πράξεων Οργάνων ΟΤΑ, σε περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφορά κατ’ αρχήν το παραδεκτό αυτής και στη συνέχεια το βάσιμο. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής και μόνο για τους λόγους που αυτή αναφέρει, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τις ειδικές προϋποθέσεις παραδεκτού της προσφυγής καθορίζουν οι διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης.

Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: (i) η προθεσμία άσκησης αυτής (όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 227 του Ν. 3852/10,νυν 118 του 4555/2018), (ii) το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος και (iii) η φύση της προσβαλλόμενης πράξης περί του εκτελεστού ή μη χαρακτήρα αυτής.

Επειδή, η εν λόγω προσφυγή, πληρεί σωρευτικά τις ανωτέρω τρεις προϋποθέσεις του παραδεκτού αυτής ,ήτοι (i) είναι εμπρόθεσμη, διότι η προσβαλλόμενη αριθμ.302/2019 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Λεβαδέων, λήφθηκε στις 25-09-2019 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα <> στις 27-09-2019 και η προσφυγή υποβλήθηκε στην Υπηρεσίας μας στις 11-10-2019 , δηλαδή εντός της δεκαπενθήμερης εκ του νόμου τασσόμενης προθεσμίας,

(ii) υφίσταται
το έννομο συμφέρον των προσφευγόντων, διότι ως έχοντες την ιδιότητα του αιρετού, δεν έχουν συμπράξει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης,

(iii) η προσβαλλόμενη απόφαση έχει εκτελεστό χαρακτήρα.
Επειδή, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1069/80(ΦΕΚ 191-Α’) <>, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134 Α’) και της παρ.6 Α του άρθρου 10 του Ν.4625/19 (ΦΕΚ 139 Α’), ορίζεται ότι: <> 1.Η Δ.Ε.Υ.Α που συνίσταται από ένα (1) Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου.

Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους , ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή εφόσον ελλείπει τέτοια ,από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής ,κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής , με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και δύο δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους ,γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο αντιπρόεδρος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας ,υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου…3) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση ,λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4) Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που τα όρισε ,η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του.Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής ,απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους υπέδειξε…>>
Επειδή, η σύσταση και λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λιβαδειάς, είναι σύμφωνα με το Π.Δ.147/1986 (ΦΕΚ Α’54), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ 263/1993 (ΦΕΚ 113 Α’), με το οποίο ορίζεται ότι:<>.
Επειδή , με την αριθμ302/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ,αποφασίστηκε ομόφωνα (τα έξι (6) παρόντα μέλη της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ απείχαν από την ψηφοφορία, ενώ το έβδομο μέλος απουσίαζε ) ,ο ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Λιβαδειάς ως εξής: α) επτά (7) μέλη αιρετοί β) ένα (1) μέλος εκπρόσωπος των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ ,γ) ένα (1) μέλος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός ,εκπρόσωπος του ΤΕΕ και
δ) δύο (2) μέλη ,δημότες.
Επειδή ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν.4555/2018 ,ορίζεται ότι: <>
Επειδή και σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική (03) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τα διαλαμβανόμενα της οποίας τελούν σε ισχύ, ορίζεται ότι : <>, ο δε έλεγχος της προσβαλλόμενης πράξης περιορίζεται σε έλεγχο νομιμότητας κατά τον χρόνο έκδοσής της και μόνο για τους λόγους της προσφυγής και δεν υπεισέρχεται σε έλεγχο ουσίας.
Επειδή ,ο ισχυρισμός των προσφευγόντων ότι η προσβαλλόμενη απόφαση, είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί, διότι εξακολουθεί να ισχύει το Π.Δ/263/1993, όπου ορίζει σαφώς ότι ένα μέλος του Δ.Σ. είναι εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λιβαδειάς, ευσταθεί ,διότι η λήψη απόφασης για αντικατάσταση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, ως κοινωνικού φορέα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως περιβαλλοντικός φορέας, έγινε χωρίς προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ και δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άλλωστε, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα της Εγκυκλίου 102/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών (σχετ .10), ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου των Δ.Ε.Υ.Α και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους (κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι .της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής , με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης ),γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, γεγονός που δεν έχει συμβεί στην προκειμένη περίπτωση.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2690/9-3-99 , όπως ισχύει σήμερα όπου ορίζονται τα εξής:

«1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της.

2.Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης».Σύμφωνα με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, αιτιολογία είναι, γενικά, η αναφορά των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την έκδοση της διοικητικής πράξης και της ερμηνείας τους, της διαπίστωσης ότι συντρέχουν οι πραγματικές και νομικές καταστάσεις ενόψει των οποίων επιβάλλεται ή επιτρέπεται η έκδοση της πράξης κατ’ εφαρμογή των κανόνων αυτών, της εκτίμησης των σχετικών πραγματικών περιστατικών, καθώς και των σκέψεων του διοικητικού οργάνου που το οδήγησαν στην έκδοση ή την παράλειψη της έκδοσης της διοικητικής πράξης ( Ε. Σπηλιωτόπουλος
Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου 1997 σελ. 171). Επίσης, αιτιολογία που αρκείται μόνο στη διατύπωση του συμπεράσματος, χωρίς να παραθέτει τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως, ούτε την ισχύουσα διάταξη νόμου που εφαρμόστηκε είναι πλημμελής. Τέλος, κατά τα νομολογηθέντα από το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ακυρωτέα η διοικητική πράξη εφόσον δεν περιέχει την κατά το νόμο κρίσιμη διαπίστωση (Σ.τ.Ε. 721/87).
Επειδή, ο ισχυρισμός των προσφευγόντων, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι μη νόμιμη, διότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη, ευσταθεί, διότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει ότι τόσο στην αριθμ. πρωτ.21211/20-09-2019 εισήγηση της εν λόγω απόφασης, δεν γίνεται καμιά αναφορά για ανάγκη αντικατάστασης του κοινωνικού φορέα, όσο και στο κυρίως σώμα της απόφασης, που δεν διαλαμβάνεται νόμιμος λόγος, που να δικαιολογεί την αντικατάσταση του κοινωνικού φορέα, με το Τ.Ε.Ε .Ειδικότερα, δεν αναφέρεται ο αποχρών λόγος που να δικαιολογεί αυτή την αλλαγή και επομένως, η μη αναγραφή συγκεκριμένου νόμιμου λόγου, που να επιβάλλει την αντικατάσταση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λιβαδειάς και μάλιστα χωρίς προηγούμενη τροποποίηση της συστατικής πράξης της, καθιστά την προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανεπαρκώς αιτιολογημένη. Εξάλλου στην εν λόγω απόφαση δεν γίνεται καμία αναφορά για προηγούμενες ενέργειες επί του ίδιου θέματος της προηγούμενης δημοτικής αρχής, η οποία τελικώς προσέφυγε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, Τμήμα Γ’ (αριθμ. κατάθεσης 2810/2018), ζητώντας την ακύρωση της αριθμ.14/2018 απόφασης της Επιτροπής
του άρθρου 152 του Ν.3463/06 Ν.Βοιωτίας-Ευβοίας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε, με την οποία ακυρώθηκε η αριθμ. πρωτ.726/68188/29-05-2019 απόφασή μας ,περί απόρριψης δύο προσφυγών κατά της αριθμ.148/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, σχετικά με Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δ.Ε.Υ.Α Λ, στο μέρος που αφορά την αντικατάσταση του κοινωνικού φορέα Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λιβαδειάς με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Διαπιστώνουμε λοιπόν, με βάση τα ανωτέρω, ότι εκλείπει παντελώς το ιστορικό μέρος της υπόθεσης αυτής,το οποίο κρίνεται απαραίτητο, για τη λήψη αποφάσεων με την ανάληψη καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αποδεχόμαστε την από 11-10-2019 προσφυγή επτά (7) Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λεβαδέων , μελών της παράταξης <>, κατά της αριθμ. 302/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων και ακυρώνουμε την αριθμ302/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής .
Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον της ειδικής επιτροπής της προβλεπομένης από το άρθρο 152 του Ν. 3463/06, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του ίδιου νόμου.

 

 

Share.

Leave A Reply