Κυριακή, 16 Μαΐου

Δια περιφοράς η συνεδρίαση του Δ.Σ Λεβαδέων τη Δευτέρα

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση:

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020),  που θα γίνει στις 23-3-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, και με δεδομένο ότι στο Δήμο μας δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλονται οι εισηγήσεις σε μορφή scan καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκριση του ή μη. Έχετε την δυνατότητα να βάλετε ναι, όχι, λευκό αλλά και παρατηρήσεις

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις σε θέματα της ημερήσιας διάταξης , παρακαλούμε να κατατεθούν εγκαίρως στο email:ampalaska@livadia.gr , το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11 π.μ , προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, θα σας δοθούν το αργότερο μέχρι ώρα 13:00 .

Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την Δευτέρα μέχρι και ώρα 14:00 με email, στο γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων email:ampalaska@livadia.gr και μετά θα καταχωρηθεί το αποτέλεσμα για κάθε θέμα , ανάλογα με την ψήφο των μελών, όπως αυτή καταγράφεται στους πίνακες.

 • Σε περίπτωση που δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό email , η ανωτέρω επικοινωνία / αλληλογραφία θα γίνει μέσω των υπαλλήλων που εργάζονται στις κατά τόπους Κοινότητες διαμονής τους (όπως άλλωστε γίνεται κάθε φορά).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

IΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (47/2020 Απόφαση Ο.Ε)
 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2) Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας καυσίμου (πετρελαίου κίνησης) συνολικού πρ/σμού 64.225,80 € (45.000 lt) για ένα (1) έτος » της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Α.Ε ΟΤΑ Δήμου (ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε ΟΤΑ)

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3) ”Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

(5,125 στρεμμάτων) στη θέση «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» αριθμ.τεμ. 208 Τοπικής Κοινότητας Θουρίου , Δήμου

Λεβαδέων”

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙI. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4) Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς την οικία Γουργιώτη Βασιλείου στη Λιβαδειά

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

5) Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

6) Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

7) Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 31/2020 μελέτης με τίτλο: : «Τεχνικές μελέτες επέκτασης κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειας»

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

8) Έγκριση της υπ΄ αριθμό 29/10.03.2020 Τεχνικής μελέτης με τίτλο: « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

9) Έναρξη –λήξη αρδευτικής περιόδου 2020 και καθορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων.

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

10) Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Λεβαδέων για «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» βάσει της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 83448/22-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛ4ΜΤΛ6-0Υ6) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας & Πρασίνου κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

V. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

11) Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Δαύλειας Δήμου Λεβαδέων

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ

 

VI. . ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

12) Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» για τη χρονική περίοδο 2020-2021

 • Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος
Share.

Leave A Reply