Πέμπτη, 6 Μαΐου

Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την επιστροφή των επιδομάτων

Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα για συζήτηση του κατεπείγοντος θέματος:

Έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής περί λήψης απόφασης για το κατεπείγον θέμα της άσκησης ή μη έφεσης κατά των αριθμ. 333 και 334/2018 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αγωγές εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων   ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και επιδικάζουν σε αυτούς τα ποσά που αντιστοιχούν στα επιδόματα εορτών και αδείας για τα έτη 2015-2016 και 2017.

Αιτιολόγηση της κατεπείγουσας συνεδρίασης και του κατεπείγοντος θέματος

Στις 12/12/2018 επιδόθηκαν με δικαστικό επιμελητή οι αριθμ. 333 και 334/2018 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς ( διαδικασία Εργατικών Διαφορών ) που αφορούν στην υποχρέωση του Δήμου να καταβάλλει τα επιδόματα εορτών και αδείας .

α) η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ.ιγ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν . 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 ( ΦΕΚ 241 Α) αποφασίζει για την άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για τη παραίτηση από αυτά

β) η Νομική Σύμβουλος του Δήμου σήμερα 9/1/2019 εκτάκτως με το με αρ.πρωτ.540 έγγραφό της ενημέρωσε την αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Δήμου για την λήξη της προθεσμίας της άσκησης έφεσης ( η προθεσμία άσκησης έφεσης είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της επίδοσης )  καθώς και για την αίτηση των υπαλλήλων οι οποίοι προκειμένου να μην ασκηθεί έφεση παραιτούνται από τους τόκους

γ) η αίτηση των δεκαοκτώ (18) υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις με την οποία ζητούν από τα αρμόδια όργανα του Δήμου να προβούν στη λήψη απόφασης περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά των ανωτέρω πρωτόδικων αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς δηλώνοντας παράλληλα ότι στη περίπτωση λήψης σχετικών αποφάσεων από το Δήμο παραιτούνται από τους επιδικασθέντες τόκους , κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου 8/1/2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 405 ,

δ) η γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου περί της άσκησης ή μη έφεσης κατά των ανωτέρω αποφάσεων, η ανυπαρξία της οποίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, εκδόθηκε στις 9/1/2019 με αρ. πρωτ. 506.

Share.

Leave A Reply