Πέμπτη, 15 Απριλίου

Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Δ.Σ Λεβαδέων την 1η Ιουνίου

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Με τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 7 το απόγευμα και με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:  

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

1) Έγκριση ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων για τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IncluCities 

ΙI. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2) Υποχρεωτική έγκριση της 7ης   αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης , για την πρόσληψη προσωπικού    πέντε  (5)  ατόμων ΥΕ καθαριστών /καθαριστριών  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του 

3) ΄Εγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης  (107/2020 Απόφαση Ο.Ε)

4) Γνωμοδότηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας σχετικά με το ημερήσιο τέλος Λαϊκών Αγορών  του Δήμου Λεβαδέων 

5)  Λύση σύμβασης εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη θέση «ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ» Κοινότητας Χαιρώνειας (με χρήση Καφέ-Σνάκ Μπαρ) και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής. 

6) Παραχώρηση χρήσης ενός αυτοκινήτου πυρόσβεσης του Δήμου στην Ελληνική Ενωση Ερευνας και Διάσωσης Λιβαδειάς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2020.

7) Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΗΛ).

8)    Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων

9)    Εγκριση της υπ΄αριθμ 36/2020 Τεχνικής μελέτης με τίτλο : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

10)   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »

11) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

12) Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 31310/22.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΖΕ46ΜΤΛ6-Π6Ψ) Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών ένταξης πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

13) Έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης / χρηματοδότησης της πράξης “ Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 04-06/04/2020 ” , στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ -055 (Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται απο θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ ΄Βαθμού της χώρας) του Υπουργείου Εσωτερικών , έγκριση Τεχνικού Δελτίου Έργου και Ορισμός Εκπροσώπου για την υπογραφή και την υποβολή αιτήματος

14) Παραλαβή των μελετών  στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμό 31274/14-12-2018 Σύμβασης για την  ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ».

ΙV.  ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

15) Παραχώρηση χρήσης αιθουσών Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς.

16) Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης και τιμής για το κάψιμο της Δαύλειας.

 

Share.

Comments are closed.