Κυριακή, 18 Απριλίου

Προσλήψεις 5 ατόμων για την καθαριότητα των σχολείων

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πέντε (5) ατόμων, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, που θα απασχοληθούν με τον καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων, των αύλειων χώρων τους καθώς και των δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού, ανακοίνωσε ο δήμος Λεβαδέων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας  από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ , ο ΑΜΚΑ , και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ του αιτούντος

Σημείωση : Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα με την οποία εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε  χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα   το συντομότερο δυνατόν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  στο Δήμο Λεβαδέων  από Τετάρτη   27-05-2020   μέχρι και την Πέμπτη  28-05-2020 :

 

1.       Με ηλεκτρονικό τρόπο  στην  ηλεκτρονική διεύθυνση   email :  lgikopoulos@livadia.gr ,

2.       Ταχυδρομικά,  με συστημένη επιστολή  ( Δήμος Λεβαδέων , Σοφοκλέους 15 Λιβαδειά , Τ.Κ  32131 )

  1. Στο Δημαρχείο κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες  από  8.00 π.μ   έως  14.00 μ.μ    και κατόπιν  προσυνεννόησης  με τους αρμόδιους υπαλλήλους :  κο Λουκά  Γκικόπουλο και κα Ευη Τσαμπή , τηλέφωνο επικοινωνίας  22613-50833
Share.

Comments are closed.