Πέμπτη, 15 Απριλίου

Προσλήψεις 9 ατόμων για την κατασκήνωση της Παλιομηλιάς

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ο Δήμος Λεβαδέων  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δύο (2) μήνες, συνολικού αριθμού  εννέα  (09) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών  λειτουργίας της δημοτικής κατασκήνωσης στην Παλιομηλιά Ελικώνα  για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ                    ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Συντονιστής – Αρχηγός Πανεπιστημιακής Εκπ/σης (ΠΕ)ή Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΤΕ) ή σε έλλειψη υποψηφίων με τα προσόντα αυτά απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.  

 

 

01

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας ή συναφούς ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και αποδεδειγμένη ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.

 

Κοινοτάρχης (επιμελητής) κατασκήνωσης για κάθε εκατό  (100) κατασκηνωτές, απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.  

 

01

Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Β) Αποδεδειγμένη ευδόκιμο κατασκηνωτική εμπειρία.

 

Νοσηλευτής –Νοσηλεύτρια Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 01 Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος  Νοσηλευτικής ΤΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας .

Β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας .

 

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  ή ΠΕ Ψυχολόγων 01 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης –  Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

Ή

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου

.

Προσωπικό Καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 02 Απολυτήριο Γυμνασίου ή του δημοτικού (αποφοίτηση μέχρι 1980) η απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής η εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης

 

Εργάτες Γενικών Καθηκόντων  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 02 Απολυτήριο Γυμνασίου ή του δημοτικού (αποφοίτηση μέχρι 1980) η απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής η εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης

 

Μαγείρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ )

 

01 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα  ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων :  ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α και Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρ.1 του ν.1870/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών.

Επισήμανση: οι κάτοχοι πτυχίων βασικής εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του Β.Δ 151/1971 Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούται να προσκομίσουν απολυτήριο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο των ανωτέρω κατά ειδικότητα τίτλο σπουδών
  2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  από Παρασκευή  26-06-2020  μέχρι και  την Δευτέρα  06-07-2020    αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  στα γραφεία του Δήμου Λεβαδέων  (Δ/νση: Σοφοκλέους 15).

τηλ: 22613-50833 )  στους  αρμοδίους υπαλλήλους  του Γραφείου Προσωπικού,  Λουκά Γκικόπουλο,  Ευη  Τσαμπή και Λουκία Σανιδά  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Share.

Comments are closed.