Σάββατο, 6 Μαρτίου

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δ.Σ του Δήμου Λεβαδέων

Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί την 10η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ    με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

 Παραπομπή από την Οικονομική Επιτροπή  στο Δημοτικό Συμβούλιο του κατεπείγοντος θέματος άσκηση ή μη  έφεσης κατά των αριθμ. 333 και 334/2018 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αγωγές εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων   ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και επιδικάζουν  σε αυτούς τα ποσά που αντιστοιχούν στα επιδόματα εορτών και αδείας για τα έτη 2015-2016 και 2017 , για λήψη απόφασης λόγω ιδιαίτερης σοβαρότητας. (1/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

           Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τον παρακάτω λόγο :

Στις 12/12/2018 επιδόθηκαν με δικαστικό επιμελητή οι  αριθμ. 333 και 334/2018 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς ( διαδικασία Εργατικών Διαφορών ) που αφορούν στην υποχρέωση του Δήμου να καταβάλλει τα επιδόματα εορτών και αδείας  .

α)   η  Νομική Σύμβουλος του Δήμου σήμερα 9/1/2019 εκτάκτως  με  το με αρ.πρωτ.540  έγγραφό της  ενημέρωσε την αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Δήμου  για την λήξη της προθεσμίας της άσκησης έφεσης (  η προθεσμία άσκησης έφεσης είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της επίδοσης )    καθώς και για την αίτηση των υπαλλήλων οι οποίοι προκειμένου να μην ασκηθεί έφεση παραιτούνται από τους τόκους

β) η αίτηση των δεκαοκτώ (18) υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις με την οποία ζητούν από τα αρμόδια όργανα του Δήμου να προβούν στη λήψη απόφασης περί μη άσκησης ένδικων μέσων κατά των ανωτέρω πρωτόδικων αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς δηλώνοντας παράλληλα ότι στη περίπτωση λήψης σχετικών αποφάσεων από το Δήμο παραιτούνται από τους επιδικασθέντες τόκους , κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου  8/1/2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 405 ,

γ) η γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου περί της άσκησης ή μη έφεσης κατά των ανωτέρω αποφάσεων, η ανυπαρξία της οποίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης  , εκδόθηκε στις 9/1/2019  με αρ. Πρωτ. 506.

 Η   Οικονομική  Επιτροπή κατόπιν των ανωτέρω προσήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 10/1/2019 και έλαβε με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών   της, την αριθμ. 1/2019 απόφαση για  παραπομπή  του  θέματος λόγω της ιδιαίτερης  σοβαρότητάς του.

Share.

Leave A Reply