Κυριακή, 7 Μαρτίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θηβαίων

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, στις 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1ο.          Έγκριση α) για την εκχώρηση μέρους της συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.,  β) της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε. και των όρων αυτής.

2ο.          Έγκριση για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου που αναλογεί στο Δήμο Θηβαίων, από τη συμμετοχή του στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., ποσού 17.985,00€.

3ο.          Έκφραση γνώμης σχετικά με την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που θα εγγυάται την ομαλή συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πρόγραμμα αυτό (Σχετ. η υπ’ αριθ. 128/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ).

4ο.          Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 665MW στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Διστόμου -Αράχωβας- Αντίκυρας της Π.Ε. Βοιωτίας.

5ο.          Έγκριση  για την ονομασία ανώνυμης οδού  στη Δ.Κ. Βαγίων του Δ.Θηβαίων σε οδό Αγίου Εφραίμ (Σχετ. το υπ’ αριθ. 3/2018 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/06).

6ο.          Έκφραση γνώμης για την εγκατάσταση δραστηριότητας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 499 KW στη θέση «ΜΙΣΟΡΑΧΗ», Τ.Κ. Ελεώνα, Δήμου Θηβαίων (Αρ. Αποφ. 4/2018 Τ.Κ. Ελεώνα).

7ο.          Λήψη απόφασης α)  για τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο «Διοίκηση και Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Καρπενησίου και την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τ.Α. «Κλεισθένης», στο Καρπενήσι στις 25-27 Οκτωβρίου 2018, β) την καταβολή των εξόδων μετακίνησης και γ) την εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού.

8ο.          Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας για τις εργασίες Βελτίωσης Αγροτικών οδών της ΔΕ Πλαταιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/16.

9ο.          Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και στύλων στις Εργατικές Κατοικίες.

10ο.       Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου : «Βελτίωση  Δημοτικών  Οδών Δ.Ε. Πλαταιών  2017».

11ο.       Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου : «Σύνδεση  Παροχών  με το Κεντρικό Αγωγό  Ύδρευσης  Τ.Κ Καπαρελλίου».

12ο.       Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου :  «Αποκατάσταση  Καταστραφέντος δικτύου μεταφοράς νερού από υφιστάμενη πηγή στον Οικισμό Προδρόμου σε υφιστάμενη δεξαμενή για κτηνοτροφική χρήση».

13ο.       Λήψη απόφασης για την ανανέωση της απαγόρευσης της  στάσης & στάθμευσης σε  μήκος 5,00μ. μπροστά από την είσοδο του Φυσικοθεραπευτηρίου του κ. Σπ.Τουρναβίτη επί των οδών  Λουκά Μπέλου & Αγίων Αποστόλων 1 στη Θήβα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 354/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου).

Share.

Leave A Reply