Κυριακή, 7 Μαρτίου

Υπενθύμιση στους στρατεύσιμους που έχουν γεννηθεί κατά το έτος 2001 (κλάσεως 2022)

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ο Δήμος Λεβαδέων υπενθυμίζει στους στρατεύσιμους που έχουν γεννηθεί κατά το έτος 2001 (κλάσεως 2022) ότι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές οι διαμένοντες στο εξωτερικό, μέχρι και τη Δευτέρα 01 Απριλίου 2019.

Οι στρατεύσιμοι που θα προσέρχονται στα ΚΕΠ (ανεξάρτητα με τη δημοτική ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων) πρέπει να έχουν μαζί τους, απαραίτητα, καθόσον η αναγραφή των στοιχείων ΑΔΤ- ΑΦΜ- ΑΜΚΑ, στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή ελληνικό Διαβατήριο ή εφόσον στερούνται αυτών Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων.
  • Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από τον δικτυακό τόπο wwwHYPERLINK “http://www.amka.gr/”.HYPERLINK “http://www.amka.gr/”amkaHYPERLINK “http://www.amka.gr/”.HYPERLINK “http://www.amka.gr/”gr.
  • Επιπλέον, για την ταχύτερη και πληρέστερη επικοινωνία, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής

 

 

Η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω εκπροσώπου με νόμιμη εξουσιοδότηση.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέσα στην προθεσμία απογραφής, να υποβάλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

 

Η μη υποβολή Δελτίου Απογραφής, η εκπρόθεσμη απογραφή και η δήλωση ανακριβών στοιχείων ή δικαιολογητικών υπέχουν τις διοικητικές κυρώσεις της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

 

 

 

 

Share.

Leave A Reply